Content not translated?
Try autotranslate

Konferanse på Vinterscenen 7.02


Scenekunststrategier for framtida

-et helhetlig blikk på scenekunsten?

Vinterscenen, Porsgrunn, fredag 7 febr. kl. 11.00 – 16.00.

Special guest: Trine Schei Grande!

Kulturdepartementet arbeider for tida med en ny strategi for scenekunstfeltet.

  • Hvilke modeller og strategier kan de frie scenekunstnerne selv foreslå?
  • Trenger vi en ny måte å organisere scenekunstens infrastruktur i Norge på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på en ny måte?
  • Bør vi få en ny måte å distribuere scenekunsten på – geografisk så vel som sosialt? Har den frie scenekunsten modeller vi allerede kan peke på?

Scenekunsten i Norge har vært i stor utvikling de siste ti-årene. Noen stikkord for denne utviklinga har vært nye scenekunstformer, nye publikumsgrupper, internasjonalisering og kulturelt mangfold knyttet til veksten i de frie scenekunstgruppene. Allikevel har det offentliges måte å støtte og organisere scenekunsten på vært merkelig uforandret. Flere har pekt på at vi lenge har manglet et helhetlig syn på scenekunsten. Vi har sett en rekke rapporter og utredninger som tar for seg enkelte sjangre, enkelt-teatre og enkelte deler av scenekunstlivet, men det er lenge siden noen utredninger har tatt opp forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst.

Det har tvert imot vært et uttalt mål for scenekunstpolitikken å få til en rigid arbeidsdeling mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, der Departementet skal forvalte institusjonene mens Kulturrådet skal ta seg av all fri scenekunst. De frie scenekunstnerne har lenge påpekt det umulige i denne arbeidsdelingen, noe høstens debatt om Kulturrådets nye støtteordning har vist med all tydelighet.

Men det er ikke nok å bare seg på de frie gruppens rolle som kunstprodusenter. De frie gruppenes bidrag består i langt mer – et nettverk av residensplasser, festivaler og spillesteder som peker på nye og mer moderne måter å distribuere teater på?

Tema 1:

Produksjonsmodell

Kan man tenke seg en annen måte å finansiere produksjonen av teater på som ivaretar kravene til kunstnerisk kvalitet, nyskaping og kulturelt mangfold enn modellen med deling mellom institusjoner/kulturdepartement og frie grupper/Kulturrådet?

 

Tema 2:

Distribusjonsmodell

Kan man tenke seg en annen og brukerstyrt måte å distribuere scenekunst på? Vil regionreformen bli en lykke eller et tap for scenekunsten og publikum utenfor Oslo?

Vinterscenen er Grenland Friteaters nye festivalhelg som ble arrangert for første gang i februar 2017. Vinterscenen tar pulsen på tendenser i scenekunsten og samler utøvende kunstnere fra hele landet innenfor den frie scenekunsten til debatter, samtaler og kunstnerisk utveksling. Vinterscenen 2020 følger opp de positive erfaringene fra tidligere festivaler med en blanding av forestillinger, konferanse, verkstedsarbeider (work in progress) performance og kunstnersamtaler.

Grenland Friteater vil med dette bidra til å skape kultur for erfaringsoverføring og deling innad i scenekunstfeltet. Festivalen skal være med på å heve standarden og omfanget på kulturtilbudet for regionens scenekunstnere.

Konferansen er gratis. Sted: Ungdommens Hus, Tordenskioldsgate 4, midt i sentrum

For påmelding, kontakt Anne-Sophie Erichsen ase@grenlandfriteater.com, tel 48141041

Foto: Dag Jenssen, fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival