Content not translated?
Try autotranslate

Stedsans 2008

Stedsansprosjektet prøver med tverrkunstneriske verkemidler som redskap å fornya folks interesse og tilknytning til eigen stad, til bruk av eigen by, til å kreva, meina […]

Om forestillingen

estudio teatral cubaStedsansprosjektet prøver med tverrkunstneriske verkemidler som redskap å fornya folks interesse og tilknytning til eigen stad, til bruk av eigen by, til å kreva, meina og villa noko med han.

Porsgrunn er ein liten, internasjonal by. Og det internasjonale er ikkje noko som kom med teaterfestivalen eller forskningssenteret eller nyinnflytta nynorskingar.

Det kom for mange hundre år sidan, med trelast og jernverksindustri. Det internasjonale har vore og er ei viktig forutsetning for liv og virke her.

For tida bur og virkar menneske frå 130 nasjonar her.

Liten er Porsgrunn. Og vegen mellom aktør og publikum er kort. Me går i samme bank og butikk. Me går i den eine Store gata me har. Me treffest, hvis me er ute. Hvis me vil. Byvandringane tek stad i omskapte byrom. Der brokkar av historie og levd liv, anten før, no, eller i ein draum framover tek stad.

Stedsans var i utgangspunktet et 3-årig prosjekt i perioden 2005 – 2007, som ble realisert i samarbeid med Porsgrunn kommune og ledet fram til byens 200-års jubileum i fjor. Sentralt i prosjektet stod store tverrkunstneriske byvandringer på ulike geografiske områder i byens sentrum. Hvor alt foregikk utendørs, med innlagt bespisning.

Gjennom disse tre åra og de første tre byvandringene har om lag 10 500 publikummer deltatt (i en by på 35 000 innbyggere). Det har til sammen vært 75 enkeltinnslag; alt fra en fullblods bakgårdsopera, pianokonsert ute på elva, rockekonsert på byens mekaniske verksted, levende statuer, nye kortfilmer på høyst ulike ”utendørslerreter”, ny dans på Porsgrunnsbrua, teatral blueskonsert i gammel bygårdshage, for å nevne noe gjennom de til sammen 46 vandringene vi har lagt ut på. Mer enn til sammen 750 mennesker har arbeidet i Stedsans, med en kostnadsramme på ca. 10.6 mill. kr. Vandringenes totale varighet er på 228 timer. Den eldste utøveren så langt har vært 99 år og den yngste 5 år. 40 gater, torg, parker, smug, brygger, elver og industriområder er besøkt. 45 virksomheter, lag og foreninger har vært med.

I prosjektperioden har vi opplevd stor interesse fra omverdenen, både nasjonalt og internasjonalt. Stedsans har gitt ringvirkninger i form av at andre byer og steder har gjennomført og planlegger sine kunstneriske vandreprosjekt. Byens internasjonale side, som Geddy Aniksdal skriver om i sin leder, har hele tiden stått sentralt i prosjektet. Dette har resultert i at Grenland Friteater, i tillegg til å ønske å videreføre prosjektet lokalt også har sendt en omfattende EU søknad, under tittelen Sense of place, for å prøve ut prosjektets kunstneriske ide i en internasjonal sammenheng, med ulike samarbeidende grupper fra flere europeiske land.

For å spenne publikums nysgjerrighet ytterligere så kan vi stille følgende spørsmål; hva har fotball, en engel, en hval og rå bluesrock til felles? Og svaret er, som den observante leser har skjønt for lenge siden; den store by:vandringen IV.

Premiére: porsgrunn, 2.september 2008

Den store by:vandringen IV
2. – 6. september 2008

LEDER

Me kan vel ikkje gje oss –  alt no?

Tre år var Stedsansprosjektet tenkt å vara. Som ei spesiell og utradisjonell satsing på byutvikling . Heile byen ein scene. Teatraliserte vandringar. Vandra på nye vegar, sjå byen med nye auge. Sjå ein by med rom og mellomrom annsleis enn før.
Men so hadde Porsgrunn sin store 200 års feiring, og so vart det vanlege dagar att ?

Under Teaterfestivalen i år høyrde eg publikum sei til kvarandre: ” Nå stedsansar vi ”! Stedsans er vorte til eit verb, eit aktivt verb, for ein heilt spesiell type kunstnerisk aktivitet i Porsgrunn.

I takt med at Stedsans vekste og ga ringvirkninger både i Norge og i utlandet, vart det i lag med dei utenlandske samarbeidspartnarane våre utvikla ein modell og utarbeidd ein EU søknad. Om søknaden vert godkjend er det duka for tre nye Stedsansår, i Porsgrunn, Wales,Marseilles, Beograd, Roma og Ankara.

Eg ser på Porsgrunn som ei utømmeleg skattekista, om eg har dei beste skatteleitbrillene på. Dei brillene er ei erfaring, eit fag, og etterkvart ein fin vane.

I sommar  var eg ute på Frier i koggen vår. I fjellsida der er eit merke. Eit spor. Eit minne. Eit ynskje: Norge Fritt, sto det der. Den serbiske gruppa Dah Teatr kjem i år med eit prosjekt om menneskeverd og toleranse. For rikdommen i ulike kulturar. Prosjektet U/Synlig by utfører me i samarbeid med Skien kommune, altso over kommunegrensene. Og over Klyve.

Heima på mitt eige badegolv er ei klinkerflis sprekt i to. Det er eit synleg spor etter ein liten gut som fekk barnehammar i gåve for tidleg å læra seg handtering av verktøy.
Mamma, er detta eit uhell eller eit minne?
Stedsansprosjektet handlar om å gje rom, skapa rom, mellomrom, minnerom. Minna om. På godt og vondt. I Stedsansprosjektet legg me nye bilder inn i byalbumet, og sett merker etter oss i bybildet. Ein benk til bykameratane her. Eit Håvard Vikhagen bilde der.

Når eg brukar ordet me, rommar det og mange. Dei som støttar oss, dei som samarbeidar med oss, dei som oppmuntrar oss, dei som kjem og vandrar, dei som gjer oss ei hjelpande hand. Dei som kjem med konstruktiv kritikk og tilbakemelding. Til saman er det mange. Og uten å vera mange hadde ikkje by vandringane vorte noko av. For me kan vel ikkje gje oss alt no?

Ein stor takk til alle mange! God vandring!

Beste helsing
Geddy Aniksdal
Kunstnerisk leiarMEDVIRKENDE GRUPPER

Dah Teatar
Dah Theatre startet opp i juni 1991 ut fra et behov for et teater som jobber med eksperimentelt arbeide. I 1993 utvidet teateret sitt arbeidsfelt ved å starte Theatre Research Centre (Teaterforskningssenter) som har et pågående program med forestillinger, workshops, forelesninger, seminar og festivaler. Arbeidet omfatter utveksling av kunnskap, erfaring og ideer mellom artister og profesjonelle teaterarbeidere fra ulike teater, nasjoner og tradisjoner.
“In contemporary world, destruction and violence can only be opposed by the creation of sense”- er mottoet til DAH Teatar.
IN/VISIBLE CITY / OPEN CITY
U/synlig by
En av våre mangeårige samarbeidspartnere Dah Theatre fra Beograd i Serbia har laget en forestilling som i sin helhet foregår på en lokalbuss i rute, er en collage av etniske sanger, folkedans, historisk quiz og språk-analyse. Det ønsket vi å ha med i årets Stedsans.
Forestillingen problematiserer på en underholdende og direkte måte hvordan en kultur alltid er sammensatt og påvirket av inntrykk og tradisjoner fra ulike kilder. Open City påviser således de positive sidene ved etnisk mangfold..  Dette prosjektet ønsker vi å gjøre i samarbeid med Metrobuss i Grenland og Skien kommune.

Ankara University State Conservatory
”ADA”
Culture & Art Student Company (Ankara – Turkey)

ADA ble grunnlagt i mars 2007, og har som hovedmål å stimulere studenter til å utrykke seg gjennom kunst, og å gi dem mulighet til å utdanne seg til kunstnere, produsenter eller lærere. I tillegg er ADA et tilbud til amatører i alle aldre som er interessert i kulturell og kunstnerisk utvikling. ADA er det første og eneste studentkompani grunnlagt innenfor et tyrkiske universitet.
ADA har sju satsingsområder: Moderne dans, folkedans, pardans, teater, musikk, litratur og sceneteknikkteknisk. I løpet av 2 år har ADA laget over 50 forestillinger og organisert en festival. Leder er Okyum Lumali, kunstneriske lederen er Ozgur Adam og kunstnerisk konsulent er PhD. Guzin Yamaner

Contemporary Drama Association
(Branch office Ankara)

Contemporary Drama Association ble stiftet i 1985. Hovedformålet med foreningen er å bruke drama i undervisning for å tydeliggjøre sammenhengen mellom teater og utdanning. Et annet mål er å spre kunnskap, og bevisstgjøre folk i møte med drama og teater. Gruppen utarbeider nasjonale og internasjonale seminarer, konferanser og utgir publikasjoner.
Ungdommer, akademikere, husmødre, advokater og lærere er blant annet grupper foreningen har jobbet med så langt. Det har blitt er formål for gruppen å øke menneskers egenbevissthet, oppfordrer mennesker over hele verden til kreativitet og nyskapning. Assosiasjonen samarbeider med forskjellige nasjonale og internasjonale kompanier, organisasjoner og grupper.

Estudio Teatral , Santa Clara, Cuba
Estudio Teatral (ET) fra Santa Clara på Cuba ble etablert i 1989 og har fra starten av fungert som et senter for utforsking og eksperimentering innenfor teater. Teatret har lagt særlig vekt på utdanning av skuespillere og søken etter metoder og regi med særlig fokus på kommunikasjon med publikum. ET regnes som en av de viktigste teatergruppene i landet på grunn av sitt systematiske og dyptpløyende arbeid. Et av teatrets særtrekk er at de skaper sin egen dramaturgi, sine egne fortellinger, og at publikum blir t aktive i møte med gåten som finnes i  hver enkelt forestilling.
ET har også sitt eget teater i Santa Clara hvor de produserer forestillinger, holder kurs, seminarer, konferanser, møter mellom teaterfolk mm.
ET har arbeidsutveksling med andre sentrale aktører i det internasjonale teaternettverket, med Teatro la Candelaria i Colombia; Odin Teatret i Danmark; El Teatro de los Andes fra  Bolivia, Brava Theater Centre i USA og Teatro Potlach fra Italia..
I 2005 og i 2008 var Grenland Friteater deltakere på  teaterfestivalen Magdalena Sin Fronteras( Magdalena Uten grenser) i Santa Clara på Cuba. Under siste opphold i  januar i år kom tanken om et Stedsans på Cuba fram. Årets Stedsans er et nytt steg i samarbeidet mellom de to gruppene.. Norsk Utenriksdepartement har gitt reisestøtte, og ambassaden på Cuba er en viktig støttespiller.
Kanskje ser en byvandring dagens lys på Cuba til neste år?

Voix de Polyphoniques,  Marseilles, Frankrike
Grenland Friteaters samarbeid med den franske vokalgruppen Voix Polyphoniques (VP) går langt tilbake. Det var naturlig for Geddy Aniksdal å invitere gruppen med fra starten av Stedsans i 2005, både på bakgrunn av deres kunstneriske kompetanse, men og for å gi Stedsans prosjektet en viktig internasjonal dimensjon og et blikk utenfra. Og VP har i sannhet i de 3 tidligere Stedsansårene vært med på å forbløffe, utfordre og engasjere .
I år vil de sette Crøgerlia på hodet. Voix Polyphoniques er en av GFs  samarbeidspartnere i det store EU-prosjektet Sense of Place.
I år 2013 skal Frankrike få en av sine byer som kulturhovedstad. Voix Polyphoniques, har levert inn Stedsans som et forslag i søknaden om at Marseilles skal bli kulturhovedstad. Slik går det til at bilder fra våre vandringer ligger som illustrasjon i deres søknad!

The Open Lab Company
Luca Ruza er arkitekt og scenograf. Hans hovedaktiviteter er basert på performancekunst og arkitektur ved bruk av høyteknologiske system. Han har samarbeidet med nasjonale og internasjonale teatre og festivaler om å lage multimedia prosjekter dedikert til forholdet mellom det skapte bilde og rommets egen identitet.
I de siste ti årene har han også undervist ved universitetet i Roma. Hans prosjekter har vært vist i Storbritannia, Danmark, Italia, Frankrike, Spania, Norge, Finland, Østerrike, Sverige, Tyskland, Holland, Sveits, Colombia, Brasil, Qatar, USA og Japan.
Open Lab vil med sitt arbeide åpne dører og rive ned vegger, både mentalt og virtuelt.
Open Lab Company har vært kollegaer med Grenland Friteater siden tidlig på 1980 talet. I årets byvandring gjenskaper og omskaper Open Lab Company historien om betongbåtene.

HERAKUT (Tyskland) i samarbeid med lokale gatekunstnere.
Prosjektrommet i regi av Porsgrunn kunstforening har de siste åra hatt graffiti og gatekunst som satsingsområde. Under årets byvandring viderefører Prosjektrommet i samarbeid med STEDSANS 08 fokuset på gatekunsten ved å presentere HERAKUT.
HERAKUT er en symbiose av aliasene HERA og AKUT – 2 graffitikunstnere fra Frankfurt og Erfurt i Tyskland. HERA og AKUT startet å arbeide sammen i 2004 under Urban Art Festival i Sevilla, Spania. Når HERA og AKUT maler sammen, bytter de på å male på hverandres bidrag. Når bakgrunnen er laget av HERA, lager AKUT et detaljert lag for ansiktet uten å vite hva slags kropp HERA vil tilføre senere i maleprosessen.
Måten HERA og AKUT mikser ulike uttrykk og signaturer, tilfører det ferdige arbeidet et element av overraskelse, både for kunstnerne og for publikum. HERAKUT vil under STEDSANS 08 samarbeide med lokale gatekunstnere.

Feste: ”S P O R”
Ved Øvre Frednes ligger det en fin liten skog. I årets Stedsans er den døpt ”Lilleskogen”. Vi ville gjerne lage noen spor i skogen som skulle stå igjen etter årets byvandring. Og vi ville gjerne at disse sporene mest skulle være for barn. Dukkemaker, skuespiller, landskapsarkitekt, snekker og bygartner har sammen laga en dukketeaterscene og en eventyrbru på veg inn i skogen. Scenen kan barnehager og andre bruke når de vil. Den kan pyntes og dekoreres etter hvilke historier som fortelles. Det kan inviteres foreldre og besteforeldre og gamle og unge for å sitte på benkene, gå over brua og oppleve skogen og eventyrene under de grønne trekronene, også lenge etter at Stedsans er avslutta.
Feste Grenland AS landskapsarkitekter mnla v/ Tone Telnes

Kebony: Eventyret fortsetter.
Kebony holder til på Herøya Industripark hvor deres forsknings- og utviklingsavdeling er lokalisert. Kebonys visjon er å gi miljøvennlig tre – til verden. Kebony vil ved aktiv innovasjon, kvalitetstenkning og forståelse for kommersielle muligheter gi verden vakre, varige og miljøvennlige treprodukter. Kebony skal vise sosialt ansvar og bidra til miljøforbedringer på en måte som bygger en positiv fremtid. Kebony skal utvikle teknologi, sortiment, installasjonsmetoder og tilbehørsprodukter som på en lønnsom måte revolusjonerer bruken av tre.
I forbindelse med forårets byvandring i byens jubileumsår, inngikk Kebony og Grenland Friteater et samarbeid om området som ble kalt Eventyrskogen. Her vil for alltid en vakker sirkelformet platting, bygd i materialet kebony stå.
I år har samarbeidet flyttet seg til Lilleskogen. Her vil en liten eventyrbro se dagens lys og ta publikum over til byens nye Lilleskogen Scene bli åpnet.
Alt bygd i det miljøvennlige treet kebony. Og som i eventyrskogen vil også Lilleskogen scene bli stående til varig etterbruk for både profesjonelle, amatører, barnehager og småskolen for å nevne noen. Grenland Friteaters Stedsansprosjekt har et gjennomgående fokus på å gi plass til og bevare byens friområder og løkker. I samarbeid med Kebony blir dette ytterligere forsterket til glede for byen og dens innbyggere.
www.kebony.com

Grep Teli byr på selvtillit og muligheter for deg som er på vei til et nytt arbeidsliv.
Vi ønsker å være et sted der du kan ta av deg masken, kjenne på rollene dine og øve deg på å stå på din egen scene- i ditt eget liv.
Til det kan vi tilby kompetente veiledere som har allsidig bakgrunn på alt fra psykologi til sveising.
I vårt møte med Grenland Friteater er nettopp våre samfunnsnyttige oppgaver linken for et meningsfullt og utviklende samarbeid.

VANDRERUTA 2008
1. Renessansehagen. Porsgrunn Bymuseum.
Et møte mellom norsk og tyrkisk folkemusikk og dans på tradisjonsrik grunn.
Komponist: Espen Gundersen
Koreograf/regi: Tine Fossmo
Kostymer: Guro Dale/ Unni Bang Andersen
Medvirkende: Grenland Dansekompani fra Porsgrunn kommunale kulturskole; Miriam Berstad Erlandsen, André Holm haugen, Karoline van Gemst, Ida Haugen, Silje Tverberg Nerland, Rebekka Dørli, Charlott Madeleine Utzig, Jennie Victoria Bergsli og Sara Skjoldnes, Ada Dansekompani fra Universitet i Ankara og utøvere fra Tyrkisk Dramaforening; Oykum Lumali, Can Gokdopan, Beste Ustun, Asli Deniz, Ilgin Su Sayman, Gizem Kumculuk, Umut Kızıldaş, Dah Teatar; Donka Torov, Lidija Milić og Tobias Vik, Joakim Dan Jørgensen

2.Viva la Porsgrunn! ved Teli
En by er verken mer eller mindre enn dens innbyggere
Et kunstprosjekt av Maria Løkken og Anna Andrea Vik Aniksdal
I samarbeid med Teli.

3. Er ikke fotball det viktigste da? Sundjordbana
Manus og ide: Even Bolstad, Carl Henrik Ekblom
Regi: Even Bolstad
Kostyme: Guro Dale, Unni Bang Andersen
Medvirkende:
Even Bolstad, Carl Henrik Ekblom, Kittil  Berdal Berg, Öykum Lumali, Leif Arild Sanden, Hans Petter Eliassen, Stein Roger Bjerkely, Tom Løberg, Tobias Vik, Brynjar Rolandsen, Christian Asdahl, Erik Andreas Eriksen, Carla Bjerkely, Amalie Bjerkely

4. Skiflygeren.
Et fordums svev i Frednesbakken.
Dukkefører og utførelse: Jose Maria Lopez
Kostymer:Guro Dale og Unni Bang Andersen
Dukke gitt av Isaksen.

Tilegnet Toralf Engan

Jeg blir i balanse, jeg løper til sats på signal.
Først mykhet og avslappet rytme, hver feil blir fatal:
Hver nøling og uventet motstand i tilløpets stund,
slår ut i en saks, i en skjevhet i fluktens sekund.
Et øyeblikks svakhet, det glimt jeg er ukonsentrert,
kan utløse fallet. Jeg taper hvis svevet er forut-levert.

Så endelig satsen, en eksplosiv, lykkelig snert,
en rytmisk forløsning fra tilløp til alt som har vært.
Jeg kaster meg ut i en jublende styrtflukt med ett.
Den tyngste er over. Mitt liv kjennes plutselig lett.

Umåtelig dristig er flukten. Men likner på hvil.
Jeg lander til sist i ett kjærtegn langs bakkens profil.
Jeg kaster meg inn i manesjen, en hvirvlende sving,
jeg frir meg fra handling og sanser en tilskuer-ring.

Harald Sverdrup

5. Lilleskogen.
Gjenerobring av et glemt friområde. Ny skog, nye eventyr.
Ide: Grenland Friteater og Feste landskapsarkitekter.
I samarbeid med Kebony AS og bygartner Finn Resch.
Kjempedukkeførere: Maria Løkken, Katrine Berntsen,  Henri Aniksdal

6. Porsgrunns nye teater: Lilleskogen Scene presenterer:
De tre bukkene bruse

Manus: Lars Vik
Regi og dukkemaker:  Jose Maria Lopez
Unge dukkeførere: Aurora Sagvolden, Lea Boye-Lie, Therese Aniksdal,  Nikoline Ursin Erichsen, Naima Islinger, og Cloe Islinger

7. Tyskerbrakka. Øvre Frednes
Farvel til en av byens siste tyskerbrakker.
Geddy Aniksdal og Malin Bratlie og Geddy Aniksdal.
Tekstfragment av:

8. Krøsset.
Hvor stygt er dette krysset? Hvem er det laget for?
Fungerer det?
Medvirkende: Liv Solveig Bjørnsen, Hjørdis Markseth, Robin Thorvaldsen, Solveig Berby, Marit Kretzel, Inger Waaland, Kristen Waaland, Anna Jensen, Laila Jentolfsen, Siegrid Qvigstad, Mary Karlsen, Knut Andreassen, Trine van Deer Meer, Erling Reite, Egil Borse, Aurora Sagvolden, Lea Boye-Lie, Therese Aniksdal, Nikoline Ursin Erichsen, Naima Islinger, og Cloe Islinger

Tekst: Olav Hanto
Regi: Vibeke Lie
Komponist: Espen Gundersen
Lysdesign og lyd: Frontlite
Avvikler: Mette Kristensen
Kostymer/rekvisitt: Guro Dale og Unni Bang Andersen

9. La ankeret falle – jeg er i havn.
Stille lyssatt vandring på Østre Porsgrunn kirkegård.
I samarbeid med Østre Porsgrunn, prest  Per Johan Wiig  og formann i sogneprestrådet Ole………

10. En blå blå tone
sang i kirken ved Therese Aniksdal.
Kor: Einar Ottestad, Robert Emil Berge, Tor Arne Ursin
Tekst: Lars Vik
Komponist: Anette Røde Hagnell
Orgel: Anette Røde Hagnell

11. Porsgrunns dyraste altan?
Lyst å vite mer? Ring Kjell Ivar Brynsrud på tlf…

12. Crøgerlia.
Hele gata med hus, hager og beboere lagt ut for salg!
Ide og regi: Brigitte Cirla
Komponist: Nadine Estevet, Brigitte Cirla
Medv. Nadine Estevet, Signy Willums, Torild Edvardsen, Tony Brown, Sonja, Maja, Diana, Guandaline Sagliocco, Anne-Sophie Erichsen, Tor Arne Ursin, Inger-Anne Stavran Johansen, Olav Hanto

13. Herakut.
De tyske billedkunstnere Hera og Akut har fått frie tøyler på veggen til Profil Bygg/Herøya Elektro. Et samarbeid med Porsgrunn Kunstforening

14. Franklintorget.
Et betimelig spørsmål.

15.  Cubabilde
Stemmer og bilder som griper inn i Cubas historie og som har rotfestet seg dypt i minnet til et opprørsk folk.
Av og med: Estudio Teatral (Santa Clara, Cuba); Joel Sáez Carvajal, Roxana Pineda Labairo, Gretzy Fuentes Caballero, Leysa Clavero Monaga, Eylen de León Bustillo, Alexis González Fondon, Alejandro Fidel Marrero Montero.

16. Havfruene synger ut
Med: Tobias Vik, Cecilia Sundberg
Drakter: Guro Dale

17. Grenlandsengelen.  Kortfilm ved vareleveransen, Down Town.
En engel har hørt – et eller annet sted – at det er så fint å bo i Grenland!
Engel: Nina Ossavy
Regi/klipp: Anne-Sophie Erichsen
Fotograf/klipp: Jørn Steen
Lyddesigner: Geir Bremer Øvrebrø

18. Elveblest
Konsept: Geddy Aniksdal, Olav Hanto
Medv: Teater Aldabaran; Robert Emil Berge, Linn Heiland, Ingvild Musdalslien Kvisle, Kristian Billy Grønnes, Guro, Juni Høyseth

19. Mannen som oppfant det tyvende århundre: The Tesla coil.
Nytt møte med fjorårets vitenskapsmenn.
Konstruksjon: Einar Ottestad, John Syrrist
Med: Anders Restad, Einar Ottestad

20. Bunden Op.
Historisk dokumentarfilm om sjøsettingen av betongbåt.
I samarbeid med Porsgrunn Bymuseum.

21. Hvalen hvisker. Betongskroget. Sjøfartsmuseet.
Interaktiv installasjon
Konsept og design: Luca Ruzza
Real time audio: Bruno Capezzuoli
Interaktivitet: Fabio di Salvo
Produsert av: Open Lab Company (Italia)

22. Rom av lys/ Stanze de luce.
Av: Laura Colombo, Luca Ruzza
Med: Laura Colombo
Real time audio: Bruno Capezzuoli
Interaktivitet: Fabio di Salvo
Produsert av: Open Lab Company (It)

23. Bare no bråta. Sjøfartsmuseet/Trafikksentralen
Skakk teaterkonsert for de som er ute.
Ide: Geddy Aniksdal
Manus: Lars Vik
Komponist/musikalsk ansvarlig: Guttorm Guttormsen
Bandet UFB (Uten Fast Bopel) Stig Sjøstrøm (perkusjon), Leif Winther (bariton-sax), Espen Gundersen (piano), Kåre Virud (gitar) og Guttorm Guttormsen sax/fløyte).
Medvirkende: Kåre Virud, Cathrine Hovland, Stian Sandersen, Malin Bratlie, Vibeke Lie, Joakim Dan Jørgensen,
Kostymer: Dale og Andersen
Scenografi: Kjersti Posti Høgli

25. Lapskaus på Bråtaplassen.
Meny : Ett Fedds lapskaus
Drikke levert av Friisebrygga Mat & Vin

TAKKELISTER

Organisatorisk og teknisk stab:
Kunstnerisk leder: Geddy Aniksdal
Kunstneriske medarbeidere: Vibeke Lie, Malin Bratlie
Produsent: Dag Haddal og Hans Petter Eliassen
Økonomi: Grethe Knudsen
Billettsalg: Hilde Tallaksen
Øvrig kunstnerisk stab Grenland Friteater: Anne-Sophie Erichsen,
Tor Arne Ursin, Trond Hannemyr, Anette Hagnell
Rekvisitt og hjelper ansvarlig: Malin Bratlie
Lysdesign: Jean-Vincent Kerebel
Teknisk ansvarlig: Terje Gundersen, Frontlite
Teknikere: Christian Brekkling, Agnar Ribe, Erlend Stein
Kostymedesign og systue: Guro Dale og Unni Bang Andersen
Riggere: Norstein Aniksdal, Luis de Macedo Ramos, Mette Hilsen, Geir Rollefsen, Hans Petter Henriksen
Presse: Lars Vik, Tom Løberg, Hans Petter Eliassen, Dag Haddal, Gunn Marit Christenson
Snekkere: Grenland Snekkerverksted v/Roy S. Blome, Jose Maria Lopez
Filmmakere: Anne-Sophie Erichsen og Jørn Steen JA Video,
Foto: Dag Jenssen
Bildende Kunst: Herakut (D), Maria Løkken og Anna Andrea Aniksdal
Dokumentasjon: Gunn Marit Christenson
Programansvarlig: Gunn Astrid Eidesen, Hans Petter Eliassen
Artistovernatting/transport: Anette Hagnell
Friteatrets kantine: Tulla og Tine Kruger
Mat: Ett Fedd
Bar: Friisebrygga Mat & Vin
Plassjef Bråtaplassen: Mette Kristensen
Alle frivillige hjelpere

Internasjonale medarbeidere:
Voix Polyphoniques  (Fr)
Dah Teater (Serbia)
The Open Lab Company (It)
Estudio Teatral, (Cuba)
ADA og Drama Association, (Tyrkia)
The Magdalena Project, Wales
Herakut (D)

Lokale medarbeidere:
Porsgrunn Kommune
Telemark Fylke
Kunstgjødsel
Porsgrunn Kunstforening
Skien Kommune
Telemark Kollektivtrafikk
Telemark Museum v/ Bymuseet og Sjøfartsmuseet i Porsgrunn
Teli
Velferden
Østre Porsgrunn Kirke
Feste Grenland AS
Kebony A/S
Beboere i Crøgerlia
Profil Bygg a.s
Herøya Elektro
Isaksen Herreekvipering
Porsgrunn Motorbåtforening
Steen & Strøm Down Town
Rick Steele
Vegtrafikksentralen
Porsgrunn Kommunale Kulturskole
Skagerak Energi
Skrot Thor
Porsgrunn Min By
Metallretur
Skiltmaker Haugen
Bygartner Finn Resch
Bratsberggruppen ved Petter Øygarden
Grenland Group

Takk til:
John Syrrist
Fretex
Pasadalen Avfallsmottak
Rødmyr Avfallsmottak
Tess Grenland
Grenland Brannstasjon
Eramet
Bjørn Tore Moen
Grenland Havnevesen
Produksjonstjenester Herøya Industripark
Eivind Mørch
Filmsenteret Charlie v/ Jon Eidsbråten
Capri Storkiosk
Porsgrunn Kommunes Servicesenter
Hotell Vic
Velvillige gårdeiere og brukere lang hele vandreruta
Guri Bakke
Marit Iversen
Jenny Ursin
Trine Kruger
Mette Sandsmark
Oppkjøpssentralen
Høyde-service
Sundjordet Idrettsforening
Black Box Teater
Teater Ibsen
Grenen Digitaltrykkeri
Statens Vegvesen
Bjørn Bremdal, AV-Team
Kjell Myhren
Porsgrunds Porselænsfabrik AS
Einar Nilsen
Barnas Dag
Sivilforsvaret

En stor takk til vår hovedsamarbeidspartner
Porsgrunn Kommune

Dersom noen er glemt:
Tusen takk for støtte!

Den store by:vandringen IV er støttet av:

Bratsberggruppen
Utenriksdepartementet
Skien Kommune
Fritt Ord

Norsk Komponistfond

Grenland Friteater er støttet av:
Porsgrunn Kommune, Telemark Fylkeskommune, Kulturdepartementet (logoer)

Grenland Friteaters generalsponsor:
Grenland Group (logo) (på programmets bakside)

Tallenes tale

Etter 4 år med by:vandringer:

    12351 publikummere
    98 enkeltinnslag
    58 vandringer
    mer enn 920 involverte.
    13.7 mill kr
    Total varighet: 276 timer
    Eldste utøver: 99 år, yngste: 4 år.
    50 gater, torg, parker, skogsholt, kirke(gårder), smug, brygger, elver, museer og industriområder besøkt.
    58 virksomheter, lag og foreninger har vært med.

Porsgrunn kommune består av ca. 35 000 innbyggere