Content not translated?
Try autotranslate

Stedsans 2007

Stedsans er et tre-årig byutviklingsprosjekt med Grenland Friteater og Porsgrunn kommune. En stor tverrkunstnerisk stab, med nasjonale og internasjonale kunstnere, lokale amatørere, lag og foreninger […]

Om forestillingen

ss_070830_premiere-1442Stedsans er et tre-årig byutviklingsprosjekt med Grenland Friteater og Porsgrunn kommune.

En stor tverrkunstnerisk stab, med nasjonale og internasjonale kunstnere, lokale amatørere, lag og foreninger settes sammen under kunstnerisk ledelse av Geddy Aniksdal. Sentralt i Stedsans står omfattende, årlige, utendørs byvandringer. Stedsans arrangeres i tidsrommet 2005 – 2007 og inngår i byens 200 års jubileum.

Stedsans er et gjennomgripende kunst- og kulturpolitisk prosjekt. Ved å fokusere på byens skjulte historier, dens visuelle ansikt av i dag og framtidig potensiale er Grenland Friteaters ambisjon å revitalisere og utvikle en levende bykjerne. Stedsans ønsker å spille en sentral rolle i Porsgrunns kreative byutvikling.

Som ramme og utgangspunkt for byvandringene har vi delt byens sentrum inn i tre soner, en for hvert år. Flere utøvere er engasjert for hele 3-års perioden, slik som Mobile Homes, den franske vokalgruppen Voix Polyphoniques, komponist Guttorm Guttormsen, dramatiker Lars Vik, landskapsarkitektene Feste as, kokkelaget Ett Fedd for å nevne noen. I tillegg engasjeres en stor gruppe profesjonelle skuespillere, musikere og sangere. Lokale amatører, ulike lag og foreninger, byens kulturskole med mer inviteres med på laget.

I september 2005 iscenesatte vi sentrum mellom bybrua og Rådhusplassen. Over 200 utøvere bestående av profesjonelle kunstnere, amatører, lag og foreninger, teknikere og hjelpekorps deltok. Nærmere 30 små og store innslag, alt fra øyeblikksbilder til en timeslang nykomponert bakgårdsopera, utgjorde den store by:vandringen I, med en total varighet på 4,5 time. Arrangementet ble avviklet over 6 dager med to vandringer pr. kveld. Nærmere 2000 publikummere deltok.

I september 2006 ble den store by:vandringen II arrangert i bydelen Osebro og elvelangs. Nærmere 350 involverte presenterte et 5 timers langt program med over 40 enkeltinnslag. Inkludert i vandringen, likesom i 2005, ble publikum bespist med originalkomponert meny av kokkelaget Ett Fedd. I 2006 deltok over 2800 publikummere.

I jubileumsåret 2007, vil vi arrangere den største og mest spektakulære byvandring: den store by:vandringen III. Geografisk vender vi nesa sørover og legger årets vandrerute mellom byens to bruer og med aktiviteter på østsida, vestsida og på elva! Sentrale tema for årets byvandring er industribyen Porsgrunn, transportåren Porsgrunnselva og gjenerobring av friområder..

For årets byvandring utvider vi antall spilledager til 10 med en kapasitet på 4000  publikummere. Spilleperioden vil gå fra 29.august (generalprøve), med premiere 30.august og videre i tidsrommet 31.august  – 8.september. Vi vil som tidligere arrangere to vandringer pr. kveld.

Premiére: Porsgrunn, 30.august 2007

Fabelaktige trommehvirvler

Stedsans er et bredt anlagt tverrkunstnerisk byløft i regi av Grenland Friteater og i samarbeid med Porsgrunn kommune. En stor tverrkunstnerisk stab, med nasjonale og internasjonale kunstnere, lokale amatørere, lag og foreninger settes sammen under kunstnerisk ledelse av Geddy Aniksdal.

Stedsans er et gjennomgripende kunst- og kulturpolitisk prosjekt. Ved å fokusere på byens skjulte historier, dens visuelle ansikt av i dag og framtidig potensiale er Grenland Friteaters ambisjon å revitalisere og utvikle en levende bykjerne.

Stedsans arrangeres i tidsrommet 2005 – 2007 og inngår i byens 200 års jubileum. Sentralt i Stedsans står omfattende, årlige, utendørs byvandringer. Som ramme og utgangspunkt for byvandringene har vi delt byens sentrum inn i tre soner, en for hvert år.

Både i 2005 og 2006 har vi hatt stor glede av å samarbeide med kulturskolen og trommegruppa der under ledelse av Stig Sjøstrøm. De har vært med og gitt viktige bidrag til det mangfoldet som vi ønsker at byvandringene skal være og uttrykke. Ikke minst ønsker vi at utøvergruppa under byvandringene skal bestå av både gamle og unge, profesjonelle og amatører.

I september 2005 iscenesatte vi sentrum mellom bybrua og Rådhusplassen. Over 200 utøvere bestående av profesjonelle kunstnere, amatører, lag og foreninger, teknikere og hjelpekorps deltok. Nærmere 30 små og store innslag, alt fra øyeblikksbilder til en timeslang nykomponert bakgårdsopera, utgjorde den store by:vandringen I, med en total varighet på 4,5 time. Arrangementet ble avviklet over 6 dager med to vandringer pr. kveld. Nærmere 2000 publikummere deltok. Trommegruppa gjorde seg sterkt bemerket der de stod og tok imot publikum på vandring ned storgata mot Bratsberg Brygge, med ny komposisjon og egne kostymer under myndig ledelse av dirigent Stig Sjøstrøm.

I september 2006 ble den store by:vandringen II arrangert i bydelen Osebro og elvelangs. Nærmere 350 involverte presenterte et 5 timers langt program med over 40 enkeltinnslag. Inkludert i vandringen, likesom i 2005, ble publikum bespist med originalkomponert meny av kokkelaget Ett Fedd. I 2006 deltok over 2800 publikummere. Her var trommegruppa igjen på plass med et svært originalt innslag. Et eget sykkelmusikalsk verk, kalt Eiker, nav og kranken komponert av Guttorm Guttormsen og Stig Sjøstrøm som ble spilt med stor innlevelse utenfor Porsgrunn Sykkelverksted. Selve ”instrumentet” var en egenprodusert Reodor Felgen inspirert sykkelskulptur. Også her under ledelse av Stig Sjøstrøm

I jubileumsåret 2007, tar vi mål av oss til å arrangere den største og mest spektakulære byvandring: den store by:vandringen III. Geografisk vender vi nesa sørover og legger årets vandrerute mellom byens to bruer og med aktiviteter på østsida, vestsida og på elva! Sentrale tema for årets byvandring er industribyen Porsgrunn, transportåren Porsgrunnselva og gjenerobring av friområder. Vi håper å ha med oss trommegruppa også i år som vil inngå i et av de sentrale innslagene i vandringen. Vi har kalt det ”Rock & Dokk” og vil utspille seg rundt den store dokka på Porsgrunn Mek.Verksted. Publikum ledsages ned på industriområdet og rundt dokka akkompagnert av trommegruppa og rockebandet Magre Benum. Trommegruppa ledes av Stig Sjøstrøm og som forsterkes av perkusjonist Gard Nilssen.

For årets byvandring har vi utvidet antall spilledager til 10 med en kapasitet på 4600 publikummere. Prøvestart er 20.august. Spilleperioden vil gå fra 29.august (generalprøve), med premiere 30.august og videre i tidsrommet 31.august – 8.september, med to vandringer pr. kveld. Allerede før påske i år var nær sagt alle billetter revet vekk.

STEDSANS III

___________________________________________________________________________________________

LEDER av GEDDY ANIKSDAL

Drikka seg full på eigen by

Stedsansprosjektet prøver med tverrkunstneriske verkemidler som redskap å fornya folks interesse og tilknytning til eigen stad, til bruk av eigen by, til å kreva, meina og villa noko med han.

Porsgrunn er ein liten, internasjonal by. Og det internasjonale er ikkje noko som kom med teaterfestivalen eller forskningssenteret eller nyinnflytta nynorskingar. Det kom for mange hundre år sidan, med trelast og jernverksindustri. Det internasjonale har vore og er ei viktig forutsetning for liv og virke her. For tida bur og virkar menneske frå 130 nasjonar her.

Liten er Porsgrunn. Og vegen mellom aktør og publikum er kort. Me går i samme bank og butikk. Me går i den eine Store gata me har. Me treffest, hvis me er ute. Hvis me vil. Byvandringane tek stad i omskapte by rom. Der brokkar av historie og levd liv, anten før, no, eller i ein draum framover tek stad.

Porsgrunn. Gammal industri og ny teknologi. Kunnskapssamfunn. Miljø. Forskning. Oppfinningar. Kultur som næring. No er det lenge sidan Porsgrunn sa: ”lat Skien ta kulturen so tek me industrien” . Finst det ein by i Norge som no idag vil sei at kultur ikkje er viktig? Me har komme langt. Men som Kjartan Fløgstad sin romanfigur i boki Fyr og Flamme, Hertingen sa: ” Man kan da for fan ikke bare leve av å kleppe håret på hverandre”! Med stor fare for å drita i eige reir: Byen kan ikkje leva av kultur aleina.

Ny industri, ny teknologi, miljø og forskning er nødvendig. Arbeidsplassane finst, men det gjer dei og andre stader. Kvifor i alle dagar skal folk velja seg hit? Eller bli verande her?

Ein faktor kan vera at byen skil seg ut, positivt sett, er annsleis. Kva er detta annsleis? Det vil variera for dei einskilde, men rommet og toleransen for det som skil seg ut, det andre, er alle med på å påverka.

Stedsans prøver å gje plass til det andre, det ukontrollerte, det uorganiserte, ein faktor X. Kunstprosjekt som er føreslege og styrte av initiativtakarane sjølve.
Som går inn i heilskapen, tek regi, men som ikkje er bestemde av oss. Og gjev uplanlagde ringvirkningar, som igjen er med på å vri, fylla ut, påvirka totalen. Ein total som er større enn summen av enkeltprosjektene.
Publikum, byen sine eigne innbyggarar og deira engasjement og vilje til deltaking påverkar og i stor grad.

Ein levande by kan ikkje bestillast, verken kommunalt eller via eit by- utviklingsprosjekt. Ein kan legga til rette for det, men utan å gje plass til faktor X, vert konglomeratet av nettverk for snevert. Stedsansprosjektet prøver å laga rom for utradisjonelle, organiske nettverk, i og utafor prosjektet , som igjen knyttar maskar vidare. Eit ordna kaos i eit større flettverk. Ei større deltaking.

I år er Porsgrunn by 200 år, og Stedsansprosjektet er egentleg ved vegs ende. Eit ynskje frå kommune og fylkeskommune er at satsingane i 3 års prosjektet Kreativ Byutvikling skal ha varige ettervirkningar. Grenland Friteater er
oppmoda om å halda fram med Stedsansprosjektet. Modellen er på skisseplan utvikla til eit EU prosjekt der gamle og nye nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar er med. Teateret har reist mykje med foredrag, bilder og film frå byvandringane i Porsgrunn. Våre nye samarbeidsland er Wales, Tyrkia, Serbia, Italia og Frankrike. Neste sommar veit me om søknaden vert akseptert. Og meir om vegen framover for Stedsans.

Vandrevegen i år er langs elvebreddene og på elvi. Ei viktig transportåre, eit opent sølvband gjennom byen. Breddene, med industriverksemd frå dei tidligaste tider i byhistoria. Dei grøne lungene. Felles fri områder, som ropar stilt: Bruk oss! Me skal ta dykk til stader og hendingar de aldri har sett før, og nok aldri kjem til å sjå att. Me skal enda opp under bruene.

Som teateranekdote er det å vera under bruene likt med at ein regissør på teaterpremieren, gjøymer seg under bruene istadenfor å vera med på premieren.

Med andre ord, eit utrykk for å drikka seg full. Svært full. Vårt publikum skal og under bruene og drikka seg fulle. Ikkje nødvendigvis med alkohol, sjølv om me har det og, men drikka seg fulle på sin eigen by, sitt eige her og no, i lag med andre vandrarar. Det særeigne med teater er at det er her og no, akkurat det du såg, no, kjem ikkje att, ikkje eingong på neste runde er det prikk likt. Det er eit unikt møte her og no, mellom deg og dei, dei og deg. Det kan kun festa seg i ditt eige minnes arkiv.
God minnesamling og god byvandring

Porsgrunn, august 2007
Geddy Aniksdal
Kunstnerisk leiar

PS
Livet er draum, og draumane er draumar: Anten det handlar om utekafe framfor eldresenteret på Meieritorget , uorganisert ungdomshus, nytt miljøsenter på Herøya eller at Klyvebekken renn i dagslys igjen. Skål!
xxx
xxx

Finale for Stedsans!
Den store By:vandringen III er den tredje i rekken av byvandringer med Byjubileet som fortegn. Byjubiléet er et treårig byutviklingsprosjekt hvor ”Stedsans” er et av12 delprosjekter. Grenland friteater har stått for idéutvikling, kunstnerisk innhold og utøvelse. Porsgrunn kommune synes det er fint å kunne samarbeide med Grenland friteater om gjennomføringen av arrangementet.

Grenland friteater gjør det geniale at de forener teaterkunst med historiefortellinger. Hverdagsliv og hverdagshelter kombineres med sjøfart-, industrihistorie og historien om byens vekst og utvikling. Vi er med på å gjenoppdage mulighetene i smug, smett, bakgårder, små glemte paradiser på Osebakken, og for ikke å glemme ”Ælva”

I år tilføres By:vandringen nye dimensjoner. ”Ælva” tas i bruk som transportåre, ”Vestsia” innlemmes i vandringen og industriområder blir en vesentlig del av vandreruta. Grenland friteater har fanget spennvidden mellom tradisjonelle produksjonsarbeidsplasser og fremtidsrettet, moderne høyteknologi, – og de lager teaterkunst ut av det !

I byjubelåret 2007 gleder vi oss over at byen vår er 200 år. Innenfor by- og kulturutvikling har vi fått nye samarbeidsarenaer. Gjennomføringen av ”Stedsans” involverer svært mange i alle deler av kommuneorganisasjonen, foruten selvsagt Grenland friteater med sine samarbeidspartnere. Kunnskap er opparbeidet underveis og gir grunnlag for videre utvikling av konsepter både innen scenekunst og arrangementsgjennomføringer. Det er bare å glede seg til fortsettelsen. Porsgrunn kommune og Byjubiléet vil takke alle som har bidratt til å kunne gjennomføre ”Stedsans” og gratulere Grenland friteater med et unikt konsept!

Jorid Sætre
Byjubiléet
x
x
x

Tre år!
I tre år har jeg returnert til Porsgrunn, sommer som vinter. Der Porsgrunn er blond, norsk, hvit, ren, luftig, rik og rolig er Marseille mørk, multikulturell, solfull, skitten, fattig, alltid støyende og overbefolket. To ekstremiteter mellom Middelhavet og Nordsjøen.

Jeg har kjent Grenland Friteater lenge. Vi har møttes i andre land, på andre festivaler og andre steder hvor vi var fremmede og der vi kommuniserte på et felles fremmed språk. Det er først her i Porsgrunn at jeg kunne se dem leve, jobbe og være sammen med hverandre. De hadde tatt en vanvittig utfordring; å bringe verden opp hit til Porsgrunn!

Jeg kom hit for første gang på PIT for å spille og lede et workshop. Allerede da liknet ikke stemningen på festivalen noen annen; kjent og ukjent, hjemme og borte på samme tid.

Flere kulturelle sjokk fulgte. Det første var å være direkte vitne til en suksessfull utopi på 30 år. En teatergruppe som har vart så lenge uten en utnevnt ledelse eller mester. En gruppe der vennskapet er godt ved like og hvor de er opptatt av videreføring av arbeidet gjennom en ny generasjon. Det er den eneste gruppen jeg vet om som har realisert disse drømmene fra 70 tallet. Jeg vet ikke om det er mest norsk kultur eller dyktige mennesker som er grunnen til oppfyllelse av de gale drømmene, men jeg vet en ting og det er at det er unikt!

Et annet sjokk: Stedsans: Å få innbyggerne til å se sin egen by på en annen måte eller hvordan reflektere over byens forskjellige lag. Stedsans, Fævlane Veit, Skagerak… På hver eneste produksjon samarbeider profesjonelle og amatører, byens innbyggere og kunstnere, betalte og frivillige, alle sammen om et felles prosjekt. Og alle deler oppgavene, her finnes ikke underordnete som tar de simple jobbene eller sjefer som tar de beste… Det er kanskje noe av fundamentet til Stedsans, alle er like viktige, de frivillige så vel som prosjektlederne.

Kunst kan ikke endre verden, ikke stoppe krig, ikke gjøre noe bedre, faktisk ikke forandre noen ting. En kunstner er uten våpen, uten makt, uten forsvar. Men, han er smittende som vakker natur, vindens styrke eller glimt av lys. Vi blir dypt berørt uten å vite av hva. Det forandrer ingenting, men dypt inni oss har alt forandret seg!

Jeg vet ikke om innbyggerne av denne byen ser annerledes på den. Jeg vet ikke flommen av liv under festivalen eller vandringer gjennom byen har endret folks ønsker, relasjoner eller imøtekommenhet. Jeg vet ikke om det er på grunn av Grenland Friteater, Stedsans, Porsgrunn eller på grunn av alle tre at jeg liker å jobbe i Norge. Men, jeg liker å tro at jeg har vært en privilegert gjest som har fått lov til å ta del i nærheten til disse nordmennene gjennom tre år.

Birgitte Cirla
Voix Polyphoniques Porsgrunn 2007

DEN STORE BYVANDRINGEN 3 – VANDREPROGRAM
__________________________________________________________________________________________

1.Velkommen.
Oppmøte Porsgrunn Kunstforening, Bratsberg Brygge.

2. Byen er for alle. 
Hvem eier veggene i det offentlige rom?
Avduking av ”Mann som sjonglerer med solen” av Håvard Vikhagen.
Et samarbeid mellom Grenland Friteater og Bratsberggruppen.

3. Møt veggen 1
Hvem eier veggene i det offentlige rom?
Billedkunstner Mike Brookes fra Wales skaper daglig nye bilder under tittelen: “The shape of error”

4. Ut 
Høytlesning fra Harald Berntsens oppvekstroman. Flåtsundgårdens bakhage.

Oppleser: Leif Arild Sanden
Tekst og bilde: Harald Berntsen

5. Møt veggen 2
Hvem eier veggene i det offentlige rom?

Lumal flyr opp,
ser stjernene, og manetene,
hører vakker musikk, og skal til månen (Sara Olivia)

For tredje gang er Atelier 10 med oss. I år har de fått i oppgave å gi liv til en pregløs vegg.
Medv. Unni Spakmo, Tone Smittil, Nina Resch, Bente Helmersen, Liv Tangvald Larsen.

6. Leila uten Ludde 
De to noe løse eksistensene Ludde og Leila har fulgt byvandringene og aldri lagt skjul på hva de mener om by – og rusplanlegging. I åra møter vi bare Leila, men ingenting tyder på at hun har mistet munn og mæle av den grunn.

Medv.: Anders Restad og Malin Bratlie
Regi: Geddy Aniksdal
Tekst: Lars Vik

7. Fævlane Veit III
– en bakgårdsopera 

Tredje året sluttføres den løsslupne musikalske beretningen om folk og fe i Storgata 126. Mens vi venter på kulturhuset tar vi i bruk de mulighetene byen har. Røffe bakgårder for eksempel. Og dyktige lokale aktører og musikere.

MEDVIRKENDE: Tallak Tollefsen: Anders Vangen
Hermod Malmeberg: Jan Erik Fillan
Donatella Amarone Soler: Lena Barth Aarstad
Megler Siri Snelltevdt: Anne-Sophie Erichsen
Gårdeier Fransen: Joakim Dan Jørgensen
Byarkitekt Jøranrud: Olav Hanto
Formann: Stian Sandersen
Engelsk rørlegger: Didrik Solli Tangen
Polsk elektriker: Tor Arne Ursin
Svensk snekker: Hildegard Søli Meen
Tysk murer: Trude Wingereid
Jurist Ljomheim: Didrik Solli Tangen
Solist i kvartetten: Catrine Hovland

Ellers medvirker et forsterket Dalen Blanda Kor som kommunale byråkrater og potensielle huskjøpere og Grenland Operakor som kelnere.

MUSIKERE: Trekkspill: Jørn Arve Rønningen
Bass: Nils Henrik Mostraum
Fiolin: Vidar Ytre-Arne
Fiolin: Ragnhild Knudsen
Cello: Helene Vaage

Ide, tekst og regi: Lars Vik
Komponist og mus. ansv.: Guttorm Guttormsen
Scenografisk konsulent: Hans Georg Andersen
Kostymer: Katarina Barbosa Blad, Guro Dale og Lillian Baur
Rekvisitør: Guro Dale
Lysdesign: Jean Vincent Kerebel
Lyd: Erlend Stein
Inspisient: Dag Haddal
Produsert med støtte fra Norsk Kulturråd.

8. Vi går om bord. 
Naus og Dikkon tar oss over elva. Toaletter om bord.

9. Ho! Vi seilær! 
Overraskelser på elva og musikalsk bruåpning.

10. Porsgrunds Porselænsfabrikk 
Kjoleinstallasjon.

11. Familiealbum 1954: 1. bilde: Kun oss to! 2. bilde: Glidelåsen. 3. bilde: Bill.mrk. lite brukt. 
Noen albumblad fra en helt vanlig kjærlighetshistorie.

Medv. Even Bolstad, Cecilie Fretheim
Regi: Tor Arne Ursin
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur

12. Lysthusåsen 
Oppe på vestsidens skjulte perle, også kalt Constitutionsaasen, vil unge utøvere fra Grenland Dansekompani i samarbeid med godt voksne dansere fra Velferden urframføre en spesialkoreografert dans. Ynde kjenner ingen aldersgrense.

Koreografi: Tine Fossmo
Komponist: Guttorm Guttormsen
Tilrettelegger/produsent: Vibeke Lie
Medv. fra Velferden: Liv Solveig Bjørnsen, Robin Thorvaldsen, Inger Waaland, Kristen Waaland, Marit Kretzel, Hjørdis Markset, Åse Hermann, Leila Jentofsen, Anna Jensen, Rakel Langerud, Mary Karlsen, Erling Reite, Judith Eriksen, Sigrid Quigstad
Fra Grenland Dansekompani: Ida Meyer, Hilde Ingeborg Sandvold, Andre Holm Haugen, Rebekka Døli, Eline Asdal Paulsen, Alexandra Tveit, Silje Tverberg Nerland, Karoline van Gemst, Martine Kolstad Iberg
Øvrige: Feste Landskapsarkitekter og bygartner Finn Resch.

13. ”Se, se, se på den ælva.” 
Panoramautsikt over en by i forandring
Ministopp ved saluttkanonene med musikalsk tonefølge av Guttorm Guttormsen

14. Amandabakken. 
I 1982 utgir Cappelen Bjørg Viks ”Snart er det høst” der åpningsnovellen ”Amandabakken” henter klare trekk fra Bybakkens liv og levnet.

Enhver by med respekt for seg selv vet å ære sine kunstnere. Også mens de er i live. Dette er Stedsans` bidrag til å hylle byens ledende forfatter i jubileumsåret.

Sitatet er risset inn i svart granitt. I samarbeid med utsmykningskomiteen i Porsgrunn Kommune og Eriksrød Steinhuggeri.

Avdukning v/ ordfører Øystein Beyer 29.08 kl 12.00

15. Familiealbum 1966: Ut på tur – aldri sur! 
Laiv ri-mejk av et privat smalfilmopptak (8mm Kodachrome) fra en av sommerens utflukter – for øvrig ikke helt vellykket.

Medv. Even Bolstad, Cecilie Fretheim, Elise Hestås, Christian Asdahl og Nikoline Ursin Erichsen
Regi: Tor Arne Ursin
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur

16. Tøger Moe`s Vise 
En pust i bakken med nogo attåt ledsaget av en ny vessia-vise inspirert av norske revyklassikere. Og av elva.
Framført av Leif Arild Sanden
Regi: Geddy Aniksdal
Tekst: Lars Vik
Musikk Guttorm Guttormsen
Trekkspill: Misjan Karlsbøk

17. Norrønaveggen 
Historiske filmklipp fra området.
Takk til AV-team v/ Bjørn Bremdal

18. Rock & Dock 
Ved tørrdokka der Reim og co lot bygge skip som krysset over hele kloden lar vi rocken rulle og oljefatene dundre. En høylydt rytmisk hyllest, ikke bare til dem som bygde skip, men også fabrikkene, blokkene, skolene; de mange som bygde byen.

Et genreoverskridende samarbeidsprosjekt som blander rock, høyteknologisk lys, lyd, luftakrobatikk med eksisterende arkitektur og industri.

Rockebandet Magre Benum (Kalle Bratsberg, Ove Iberg, Roar Warholm, Truls Enger Hansen)
Aeroakrobat/dansere: Diana Elvira Casas Vergana og Carolina Van Eps Jimenez. (Gruopo Aerodanza fra Colombia)
Sangtekst: Lars Vik
Musikk: Guttorm Guttormsen
Regi: Vibeke Lie og Geddy Aniksdal
Eller medvirker:
Stig Sjøstrøm, Gard Nilssen, trommelever fra Porsgrunn Kulturskole.
PimpMyTørrdokk: Agnar Ribe, Anders Restad og Kjersti Posti Høgli

19. Ho! Vi Lettær! 
Fergene tar oss over elva igjen, denne gang til krankaia ved Eramet.
Levende ild på brukarene ved Cecilia Sundberg og Tobias Vik.
Regi: Malin Bratlie

20. Krankaia 
Ild/lys design: Malin Bratlie og Norstein Aniksdal

Utstilling av ferromanganprodukter fra Eramet.

21. Malmklang
Opptrinn på malmhaugene.
Sang: Chris Erichsen
Fiolin: Vidar Ytre-Arne
Tekst: Kjartan Fløgstad

22. Porsgrund Bad
Filmatisk portrett av Porsgrund Bads svanesang.
Regi/ide/produksjon/foto: JA! Video v/ Anne-Sophie Erichsen og Jørn Steen.
Medvirkende: ansatte ved Porsgrund Bad og skuespillerne Robert Emil Berge, Anders Restad, Nina Ossavy og Arnt Christian Teigen som japper.
Produsert med støtte fra Fond For Lyd og Bilde.

Installasjon av produkter fra Porsgrund Bad. Ved Jørn Steen m fl.

23. Gassharpa
Industriell-skulpturell-installasjon. over framskrittet. Et høyteknologisk samarbeidsprosjekt mellom Hydros Forskningssenter, Plastverkstedet på Hydro og Stedsans. Tittelen er unnfanget på en kneipe i Moskva.

Det nye produksjonsselskapet TinkerTank har latt seg videreinspirere av GassHarpa og presenterer LysHarpa m.m. En hyllest til Jean-Michell Jarre unnfanget en fuktig kveld på Osebro.

Ide Gassharpa: Geddy Aniksdal
TinkerTank: Anders Restad, Agnar Ribe, Einar Ottestad

24 Elveblest – Et redningsforsøk
Du kan ikke ro motstrøms i all evighet? 

Av og med og mot: Nina Ossavy

25 Sundjordsdraugen 
Teater, sang og galskap i og rundt Sundjordskanalen med Voix Polyphoniques fra Marsielles med utgangspunkt i den barokke arien ”Dardamu” av Rameau. Et samarbeidsprosjekt med lokale skuespillere og sangere. Porsgrunns svar på Lorch Ness og sjøormen Selma?

I fjorårets byvandring hadde Voix Volyponiques ansvaret for EL-VERK i Skageraks bakgård.

Ansv. Birgitte Cirla, Nadine Estevet, Vincent Adat og Guendaline Sagliocco.
Rekvisitør: Malin Bratlie og Maria Løkken

26 Eventyrskogen
En skog trenger ikke være lenger enn hundre meter for å romme et helt univers av historier. Hvilke historier legger vi igjen i skogen, hva slags historier finnes allerede der…og hva hvisker trærne om, når byen sover?

Ide og tilrettelegging: Kjersti Høgli og Ana Woolf.
Medv. Teatergruppa Aldebaran, Anette Hagnell, Henry og Therese Aniksdal, Cathrine Hovland.
Feste Landskapsarkitekter
Snekker: Roy Blomè
Gravearbeid: Jose Maria Lopez, Mette Hilsen, Norstein Aniksdal

Plattingen er konstruert av Feste Landskapsarkitekter, gitt av Kebony Products og utført i miljøvennlig bøk.

27. Radio Utopia 
Zoe Christiansen/Mobile Homes produserte ”Sakte Vals” med Klubb 83 til fjorårets Stedsans. I år følger hun opp portrettprosjektet med en film/ musikkvideo der et sammensatt lag av porsgrunnsborgere deltar.

Regis og manus: Zoe Christiansen
Musikk og lyddesign: Sven Erga
Kamera og Lys: Hilde Malme
Lys og sceneteknikk: Agnar Myren Ribe
Stillas: Grenland Group v/ Magne Strand
Klipp: Zoe Christiansen.
Grafikk: Amanda Steggell og Zoe Christiansen
Produksjon: Mobile Homes og Stedsans 07

Takk til the Freesound Project og eyecandyuk, reinsamba og sazman, som gjennom dette har bidratt med lyd.
Også stor takk til Glima for lydbidrag med hardingfele.

Takk til alle unge som har medvirket, takk til Grenland Friteater.

Lydsporet til Radio Utopia av Sven Erga er lisensiert under Creative Commons Sampling Plus 1.0 lisensen. For å se en kopi av denne lisensen, send brev til Creative Commons, 171 2nd Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA

Produsert med støtte fra Fond For Lyd og Bilde.

28. Brustans 
Under Frednesbrua, på det siste tilholdsstedet for omreisende sigøynere i distriktet, rigger vi til vandringens endestasjon. Velsmakende mat og sprudlende drikke serveres uti de små timer.

Live musikk. Levende bål. Livlig bar. Levelige toaletter.

Hva skjer med Strandpromenaden fra Down Town til Frednesbrua? Og hva blir det til med strandpromenaden mellom Porsgrunn og Skien?

Catering: Ett fedd/Friisebrygga Mat og Vinhus.
Samarbeidspartnere: Feste landskapsarkitekter, Finn Resch
Servitører: frivillige hjelpere fra Porsgrunn Kommune, Sparebanken Grenland og GFs stab.

Plassjef: Mari Movold
Barsjef: Jack Revheim
Musikk ved duoen Et Par Musikere

Med støtte fra: Stedsans-staben

Takk til…
Organisatorisk og teknisk stab:

Kunstnerisk leder: Geddy Aniksdal
Kunstneriske medarbeidere: Vibeke Lie, Malin Bratlie
Produsent: Hans Petter Eliassen
Økonomi:Grethe Knudsen
Billettsalg: Hilde Tallaksen
Øvrig kunstnerisk stab Grenland Friteater: Anne-Sophie Erichsen,
Tor Arne Ursin, Trond Hannemyr, Anette Hagnell
Komponist: Guttorm Guttormsen
Tekstforfatter: Lars Vik
Rekvisitt ansvarlig: Malin Bratlie, Maria Løkken, Cecilie Sundberg
Lysdesign: Jean-Vincent Kerebel
Teknisk ansvarlig: Terje Gundersen, Frontlite
Teknikere: Christian Brekkling, Sigbjørn Rell, Leila Sunniva Berg, Agnar Ribe, Anders Restad, Einar Ottestad, Tuva Grøtrud, Lars Martin Eriksen
Lydtekniker Bakgårdsoperaen: Erlend Stein
Kostymedesign og systue: Guro Dale, Lillian Baur
Syhjelp: Guro Dalene
Riggsjef: Trym Sigurdsen
Riggere: Norstein Aniksdal, Jose Maria Lopez, Thomas Sigurdsen
Snekkere: Mette Hilsen, Grenland Snekkerverksted v/Roy S. Blohmè
Filmmakere: Jørn Steen, Selskapet, Zoe Chrsitiansen, Anne-Sophie Erichsen
Foto: Dag Jenssen
Fotomontagearbeid: Anna Andrea Aniksdal
Dokumentasjon: Gunn Marit Christenson
Programansvarlig: Gunn Astrid Eidesen, Hans Petter Eliassen
Leder hjelpekorps: Mette Kristensen/Dominique Hardy
Inspisient ”Fævlane Veit”: Dag Haddal
Inspisient ”Brustans”: Mari Ramberg Movold
Artistovernatting/transport: Anette Hagnell
Friteatrets kantine: Tulla
Mat: Ett Fedd
Barsjef: Jack Revheim
Avvikling:Trond Hannemyr/Hans Petter Eliassen
Alle frivillige hjelpere

Samarbeidspartnere:

Voix Polyphoniques  (Fr)
Mobile Homes.performanc.art.project
Feste Grenland AS
Skiltmaker Haugen
Ett Fedd
Fotograf Dag Jenssen
Filmfotograf Jørn Steen
Bygartner Finn Resch
Hydros olje og energi Forskningssenter på Herøya
v/Frank Ellingsen, Torbjørn Tvegaard, Per Gramme
Bratsberggruppen ved Petter Øygarden
Brd. Hansen Eiendom v/ Petter Wendelborg
Eriksrød Stenhuggeri
Porsgrunds Porselænsfabrik as
Kebony Products
Aker Brevik
Grenland Group
Porsgrunn Mekaniske Verksted

Takk til:

Porsgrunn Kunstforening
Saastad Optikk
Gutteklubben Vest
Porsgrunn Mekaniske Verksted
Porsgrunn Kommunale Kulturskole
Edison reklamebyrå
Hydros Lokalehistoriske samling v/Yngve Numme
Jørgen Vangen, tusenkunstner på Herøya
Bil-Service as for lån av en flunkende ny Renault
Grenland Brannstasjon
Eramet
Nordea
Odds klær
Bjørn Tore Moen
Stein Roger Bjerkely
Mette Gustavsen for lån av Bybakken 1
Kværne Foto
Grenland Havneveseen
Inam Uhla, Kebab grill
Hydro Plastverksted
Jarle Hæreid, Esso stasjonen
Eriksrød Steinhuggeri
Skrot Tor, en stor takk for stor imøtekommenhet gjennom tre år
Aker Brevik v/ Kjell Viggo Vestby
Grenland Group
Nils Aniksdal, vedkapp
Maxbo
Byggmakker
Museet Krøderbanen for utlån av dressin
Guri Bakke for lån av Bybakken 5
Produksjonstjenester Herøya Industripark
Unitech Ship Service as
Filmsenteret Charlie v/ Jon Eidsbråten
Capri Storkiosk
Porsgrunn Kommunes Servicesenter
Hotell Vic
Velvillige gårdeiere og brukere lang hele vandreruta
Velferden
Beboerne i Storgata 126
Oppkjøpssentralen
Høyde-service
Porsgrunn Motorbåtforening
Sundjordet velforening
Black Box Teater
Teater Ibsen
Gardermoen Plastlaminering as
for kyndig veiledning og assistanse med Håvard Vikhagens maleri
Porsgrunn Min By
Grenen Digitaltrykkeri
Einar Krogstad
Jonas B. Olsen
Vegtrafikksentralen v/ Myrland
Statens Vegvesen
Bjørn Bremdal, AV-Team
Kjell Myhren
Karen Dalevold
Porsgrunds Porselænsfabrik AS
Dikkon
Kragerø Fjordbåtselskap
Einar Nilsen
Smith & Co
Porsgrund Bad
Barnas Dag
Sivilforsvaret
Alle gode hjelpere
Huseiere for overnatting

En stor takk til vår HovedsamarbeidspartnerPorsgrunn Kommune

Dersom noen er glemt:
Tusen takk for støtte!

Den store by:vandringen III er støttet av:Norsk Kulturråd
Telemark Fylkeskommune
Fond for Lyd og Bilde

Takk til Porsgrunn byjubileums medarrangører: Hydro, Yara, Eramet, TA, Sparebanken Grenland