Content not translated?
Try autotranslate

Teaterparken

Et senter for fri scenekunst

Teaterparken er Grenland Friteaters nye program for kompetansedeling. I perioden fra 2019 – 2021 skal Teaterparken drives som et prøveprosjekt.

Teaterparken inneholder                                                                                                                                           

 • Residensordning med prøvesal
 • Fagkonsulenter og mentor-ordning; Kunstnerisk, produsent & administrasjon
 • Kursvirksomhet og konferanser beregnet på kompetansebygging og -overføring
 • Visningsmuligheter og økt scenekunstproduksjon

Teaterparken retter seg først og fremst mot nydannede ensembler innenfor scenekunst med høye kunstneriske ambisjoner – det vil si unge og mindre etablerte kunstnerkonstellasjoner med stort kunstnerisk potensiale. Vi villegge vekt på ensembler som har ambisjoner om å produsere høyverdig scenekunst som skaper nye relasjoner til publikum – enten det dreier seg om nye publikumsgrupper eller nye steder å presentere scenekunst utenfor tradisjonelle scenerom. I prøveperioden vil vi evaluere prosjektet fortløpende og justere driften basert på erfaringer og tilbakemeldinger.

Noen av Teaterparkens målsetninger

 • Bidra til å skape kultur for erfaringsoverføring og deling innad i scenekunstfeltet                                                     
 • Etablere, styrke og sikre arbeidsplasser
 • Faglig og organisatorisk styrking av scenekunstmiljøet
 • Økt nasjonal oppmerksomhet rundt lokalt og regionalt kulturliv
 • Bedre ressursutnyttelse i fagfeltet
 • Skape relasjoner og samarbeid på tvers av geografiske og kunstfaglige skiller
 • Økt scenekunstproduksjon for publikumsarenaer, og skape nye publikumsrelasjoner

Kunstnerisk leder: Tor Arne Ursin 

Prosjektleder: Dag Haddal

Søk residens HER