Content not translated?
Try autotranslate

Søk residens i Teaterparken

Nye scenekunstensembler kan søke om en residens i Teaterparken som tar sikte på å støtte ensemblet i oppstartfasen og å kartlegge ensemblets utviklingspotensial og praktiske og kunstneriske behov videre.

Når søknad om residens er godkjent av et faglig utvalg, får ensemblet tildelt en fadder. Fadderen legger opp residensen i samarbeid med ensemblet og formidler faglig støtte fra utvalgte konsulenter.  Residenser er svært utbredt innenfor innen mange kunstarter, bl.a. innenfor dans. Men det er mindre etablert som arbeidsform innenfor teater – i hvert fall i Norge.

I forbindelse med oppholdet kan den enkelte scenekunstgruppa få tilgang til ulike ressurser etter behov; kunstneriske ressurser, tekniske ressurser og andre kunnskapsressurser innenfor produksjonsledelse og publikumsarbeid.

Målet er at frie scenekunstnere fra hele Norge eller med tilknytning til Norge med ulik kunstnerisk bakgrunn og uttrykk kan søke om å komme til Grenland og ha et opphold hos Teaterparken. Aktuelle søkere er allerede etablerte produksjonsenheter (Dette kan være både enkeltkunstnere med enkeltmannsforetak og ulike konstellasjoner), (f.eks. nettverket til av Danse-og Teatersentrum), men også mindre etablerte kunstnere som har definert et kunstnerisk prosjekt.

Bakgrunnen for ordningen er å kanalisere internasjonale impulser til scenekunstmiljøet og samtidig knytte kontakter med kunstmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Erfaringer fra andre residensordninger viser at de gjestende kunstnerne oppretter gode sosiale og faglige kontakter.

-Hvordan søke

Ordningen er primært et tilbud til kunstnere og kunstgrupper som benytter scenen som verktøy og arena; og som gjennom lengre tid har vist og dokumentert høy kunstnerisk kvalitet. De som blir valgt ut får fritt disponere produksjonslokaler og sceneteknisk utstyr. Gruppene dekker selv sine reiseutgifter og utgifter til diett. Teaterparken kan etter avtale tilby assistanse under prosjektering av oppholdet, og hjelp til å skaffe øvrig finansiering av oppholdet.

Søkere må sende inn søknad hvor det fremgår hva arbeidsoppholdet skal inneholde og CV for samtlige deltagere.

Søknader behandles fortløpende

Send søknaden til Anette Röde Hagnell:  anette.rode@grenlandfriteater.com

Disse har vært på residens i 2020/2021