Content not translated?
Try autotranslate

Rapport på Stedsans 2005 – 2007

Rapport på Stedsans 2005 – 2007.

 

 

Stedsans var et tre-årig byutviklingsprosjekt i samarbeid mellom Grenland Friteater og Porsgrunn kommune og som var knyttet opp mot byens 200-års jubileum i 2007.

 

Grenland Friteater var kunstnerisk ansvarlig for prosjektet. En stor tverrkunstnerisk stab, med nasjonale og internasjonale kunstnere, lokale amatørere, lag og foreninger ble satt sammen under kunstnerisk ledelse av Geddy Aniksdal. Sentralt i Stedsans stod årlige, omfattende, utendørs byvandringer.

 

Stedsans er et gjennomgripende kunst- og kulturpolitisk prosjekt. Ved å fokusere på byens skjulte historier, dens visuelle ansikt av i dag og framtidig potensial er Grenland Friteaters ambisjon å revitalisere og utvikle en levende bykjerne. Stedsans ønsker å spille en sentral rolle i Porsgrunns kreative byutvikling.

 

Følgende visjoner ble formulert

 

 • forandre tilskuernes blikk på og oppfatning av sitt eget sted.
 • skape sterkere følelse av identitet og tilhørighet.
 • øke interesse for lokal historie og kultur.
 • åpne opp muligheter for nye møteplasser.
 • generere nye publikumsgrupper.
 • fokusere på STEDSANS som modell for andre bysentra, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • gi større plass for kulturverdier i et byutviklingsperspektiv, med mer dristig bruk av byens muligheter hvor kunst og kultur er sentrale virkemidler.
 • etablere og bygge ut et internasjonalt nettverk der relevant teaterkompetanse kan gi grunnlag for salg av konsulenttjenester og fungere som kulturbasert næringsutvikling.
 • skape varige ettervirkninger.

 

 

Som ramme og utgangspunkt for byvandringene ble byens sentrum delt inn i tre soner, en for hvert år. Flere utøvere var engasjert for hele 3-års perioden, slik som Mobile Homes (Oslo), den franske vokalgruppen Voix Polyphoniques, komponist Guttorm Guttormsen, byens profesjonelle operamiljø med Anders Vangen i spissen, Grenland dansekompani ledet av koreograf Tine Fossmo, dramatiker Lars Vik, landskapsarkitektene Feste as, Velferden i byen, kokkelaget Ett Fedd for å nevne noen. I tillegg ble en stor gruppe profesjonelle skuespillere, musikere og sangere engasjert. Lokale amatører, ulike lag og foreninger, byens kulturskole med mer ble også invitert med på laget.

 

 

den store by:vandringen I – 2005

 

I september 2005 iscenesatte vi sentrum mellom bybrua og Rådhusplassen. Sentrale fokusområder var: parkområder og strandpromenaden. Over 200 utøvere bestående av profesjonelle kunstnere, amatører, lag og foreninger, teknikere og hjelpekorps deltok. Nærmere 30 små og store innslag, alt fra øyeblikksbilder til en timeslang nykomponert bakgårdsopera, utgjorde den store by:vandringen I, med en total varighet på 4,5 time. Arrangementet ble avviklet over 6 dager i perioden 5. – 10.september (inkl. generalprøve), med to vandringer pr. kveld. Totalt 2400 publikummere deltok.

 

den store by:vandringen II – 2006

 

I september 2006 ble den store by:vandringen II arrangert i bydelen Osebro, Osebakken og elvelangs. Sentrale fokusområder var: lilleelva, byens historie og elvefronten. Over 300 involverte presenterte et 5 timers langt program med over 40 enkeltinnslag. Inkludert i vandringen, likesom i 2005, ble publikum bespist med originalkomponert meny av kokkelaget Ett Fedd. Arrangementet ble avviklet over 7 dager i perioden 3. – 9.september (inkl. generalprøve), med to vandringer pr. kveld. I 2006 deltok 3435 publikummere.

 

den store by:vandringen III – 2007

 

I jubileumsåret 2007, ble den største og mest spektakulære byvandring arrangert: den store by:vandringen III. Geografisk ble vandrerute lagt mellom byens to bruer og med aktiviteter både på østsida, vestsida og på elva! Sentrale fokusområder var: industribyen Porsgrunn, transportåren Porsgrunnselva og gjenerobring av friområder. Rundt 250 involverte presenterte et 6 timer langt program med 30 enkeltinnslag. Inkludert i vandringen, likesom de foregående årene, ble publikum bespist med mat fra Ett Fedd. Arrangementet ble avviklet over 10 dager i perioden 29.august – 8.september (inkl. generalprøve), med to vandringer pr. kveld. I 2007 deltok 5328 publikummere.

 

Totaltall for Stedsans 2005 – 2007

 

– 3 byvandringer

– 11 163 publikummere

– 75 enkeltinnslag

– 46 vandringer

– mer enn 750 involverte.

– 10.6 mill kr

– Total varighet: 228 timer

– Eldste utøver: 99 år, yngste: 5 år.

– 40 gater, torg, parker, smug, brygger, elver og industriområder iscenesatt

– 45 virksomheter, lag og foreninger har vært med.

 

 

 

 

Overføringsverdi.

 

Flere byer med representanter som har overvært byvandringene, planlegger lignende arrangement på sine hjemsteder med Stedsans som modell, f. eks:

 

Kongsvinger: arrangerte en første byvandring i september 2007

 

Horten planlegger i samarbeid med Grenland Friteater vandreteater basert på Arthur Omres roman Flukten på sjøfartsmuseet i byen i juni/juli 2008 i forbindelse med 150 års jubileum

 

Kongsberg planlegger byvandring for barn i samarbeid med Kulturskolen i 2008 alt. 2009.

 

Helsingør planlegger å legge inn byvandring i sin årlige gateteaterfestival i august 2008.

 

Stedsans tilfører Grenland Friteater ny kunstnerisk kompetanse/metode

Stedsans tilfører Porsgrunn kommune/Grenland Friteater ny kunnskap innenfor planlegging/logistikk/avvikling av store utendørsprosjekter.

 

Stedsans er et ekspanderende nettverksprosjekt. Har en formidabel evne til å knytte nye nettverk mellom ulike virksomheter, enkeltpersoner, lag og foreninger. Innenfor og utenfor Stedsansprosjektet. På en organisk måte. I så måte er det en stor verdi ved prosjektet at Stedsans er en utradisjonell nettverksbygger.

 

Forskning/dokumentasjon:

 

Kristian Selthun, teatersjef Black Box Teater, Oslo har fulgt alle byvandringene og skriver flere artikler. Han omtaler byvandringene som et stasjonsspill og Grenland Friteater som en fornyer av spelformen/tradisjonen. (spel og festivaler har jo som kjent hatt en eksplosiv utbredelse/ekspansjon i (sommer)Norge).

 

Gunn Marit Christenson – engasjert av Grenland Friteater

 

Vibeke Nenseth, TØI engasjert av Telemark Fylkeskommune: uttaler at Stedsans skiller seg ut med sitt fokus på kulturens egenverdi i byutvikling

 

Odd Are Berkåk, professor i sosialantropolog, UiO engasjert av Grenland Friteater: skriver omfattende rapport om prosjektet.

 

Jesper Halle, dramatiker – engasjert av Grenland Friteater til å skrive artikkel om Stedsans

 

 

 

6 gode grunner til å videreføre Stedsans 2008 – 2010

 

 

 • Er et tverrkunstneriske virkemiddel for å gi nye opplevelser av byen for dens innbyggere. Stimulerer til økt bruk av byens sentrum. Stedsans prøver å gi publikum(innbyggerne) mulighet for refleksjon over tilstedeværelse i egen by.

 

 • Gir et dynamisk samspill mellom byplanlegging/fysisk utrustning og kunstutfoldelse innenfor begrepet kreativ byutvikling

 

 • Skaper nye publikumsgrupper. Stedsans er et lav-terskel prosjekt i møte mellom kunstutfoldelse og publikum. Prosjektets utforming og utførelse er også med på å viske ut avstand/grenser mellom den tradisjonelle ”sal og scene”

 

 • Er et organisk nettverksprosjekt. Nye kontakter og møteplasser oppstår, innenfor og utenfor Stedsansprosjektet. Gir en arena for byens skapende krefter – uten arenaer forsvinner skapende mennesker

 

 • Er et svært kostnadseffektivt prosjekt, hvor mye av verdiskapningen skjer gjennom et stort engasjement (dugnad) blant ulike lag, organisasjoner og foreninger i byen.

 

 • Kan være et signalprosjekt for Porsgrunn kommune/Telemark Fylkeskommune i nasjonal og internasjonal sammenheng. Gi statlig oppmerksomhet/deltakelse: Porsgrunn som prøveby for (lav-terskel) kreativ byutvikling – og som modell for andre byer i Norge. Flere byer med representanter som har overvært byvandringene, planlegger lignende arrangement på sine hjemsteder med Stedsans som modell, f.eks: Kongsvinger, Horten og Kongsberg.

Spiller også en sentral rolle i å stimulere og utvikle industri- og kulturbyen Porsgrunn som en attraktiv by å bosette seg i.

 

Har begeistret publikum i Porsgrunn. Billettene har blitt utsolgt i løpet av timer. Samlet sett vil nærmere 10000 publikummer ha tatt del i de store, årlige byvandringene som inngår som sentrale arrangement i Stedsans.

 

Tilleggsmomenter/nøkkelpunkter ved utvidelse av Stedsans til å bli et internasjonalt EU prosjekt under tittelen Sense of Place:

 

– Prestisjeprosjekt – et av de første med norsk ledelse innen tverrfaglig kunst

– Gir nye impulser fra utenlandske samarbeidspartnere til Porsgrunn

– Tar ”Porsgrunns-modellen (kreativ byutvikling)” ut i verden

– Gir et økonomisk grunnlag for et spenstig Stedsans

– Porsgrunn/Marseille/Ankara/Roma/Wales/Beograd hva har de til felles og hva skiller

– Bringer ny kompetanse både til byen, men også til teater/kunst-miljøet

– Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet