Content not translated?
Try autotranslate

UPOP-dager : Teaterfaglig treff, av Tor Arne Ursin


UPOP-dager er et teaterfaglig treff der fokus ligger
på prosessen fram mot den ferdige forestillingen –
et rom for dialog omkring faglige og estetiske
spørsmål blant teaterartister – ensembler,
skuespillere, regissører og andre.

UPOP-dager er et teaterfaglig treff der fokus ligger på prosessen fram mot
den ferdige forestillingen – et rom for dialog omkring faglige og estetiske
spørsmål blant teaterartister – ensembler, skuespillere, regissører og andre.
Hver forestilling og gruppe blir presentert gjennom et faglig forum, der
utøverne får anledning til å fortelle om prosessen bak arbeidet; om ideer,
tanker, teknikker og håndverk.

UPOP-dager samler teaterkunstnere og interesserte fra hele landet som
melder seg på som seminardeltakere, samt et stort publikum i Grenland.

UPOP-dager har vært arrangert 4 ganger tidligere – i 1995, 1997, 1999 og
2002 -, og har til sammen presentert 35 ulike ensembler fra Norge og Norden.

BAKGRUNN

Grenland Friteater startet både Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival : PIT
og UPOP-dager i 1995. PIT arrangeres hvert år og UPOP-dager arrangeres
annet hvert år. De to arrangementene er ment å utfylle hverandre: PIT er først
og fremst den store folkefesten og en arena for å nå ut til et stort publikum.
UPOP-dager fokuserer på prosessen og en faglig basert dialog.

Begge arrangementene kom for å motvirke det vi har opplevd som et forfall
innenfor den norske teaterøkologien: Mangelen på arenaer for den frie
scenekunsten, både for møtet med publikum og for faglig utvikling og
utveksling.

Ideen til UPOP-dager kom opp så snart de kunstneriske retningslinjene for PIT
var lagt opp. I og med at PIT skulle basere seg hovedsakelig på forestillinger
med en bred folkelig appell, skapte det rom for en annen type festival: En
festival der de faglige spørsmålene sto i sentrum, et møtested for kunstnere
og andre spesielt interesserte som kunne gi plass til artister og grupper som
arbeider med såkalt smalere forestillinger.

UPOP-dager fører videre en gammel praksis fra 70-tallet – den gangen
teatergruppene var langt færre og den alternative teaterscenen i Norge mer
oversiktelig – da det var vanlig for gruppene å møtes og utveksle faglige
erfaringer om arbeidsmetoder, estetikk og andre, relaterte spørsmål.

ET FAGLIG FORUM

UPOP-dager blir i hovedsak lagt opp på følgende måte: Hver ettermiddag og
kveld blir det vist to eller tre forestillinger. Dagen etter er det satt av ca. 90
minutter til et FAGLIG FORUM knyttet til hver forestilling. Her snakker
ensemblet om prosessen bak den forestillinger vi har fått se. Hvordan har man
arbeidet; hva har vært utgangspunkter, utfordringer, vanskeligheter, løsninger,
osv. underveis. Siste halvtime er satt av til spørsmål fra salen.

Anne-Sophie Erichsen, en av våre skuespillere og regissører arrangerte det
første UPOP i 1995. I en oppsummerende artikkel i Spillerom 3-4/1996 skriver
hun:

”Når jeg ser forestillinger er jeg som regel nysgjerrig etter å få vite mer om
hvordan de har blitt til; hvordan skuespillere og instruktør har samarbeidet,
hvordan den enkelte har kommet fram til sitt materiale, hvordan de synes at
resultatet stemmer overens med utgangspunktet, osv. Jeg har ofte spørsmål,
men det fins sjelden tid eller anledning til faglig kommunikasjon utover raske
kommentarer etter forestillingen.

Ofte når teaterfolk organiserer faglige treff, skjer følgende: Man inviterer noen
kritikere som skal sitte i et panel og uttale seg om forestillingene, hva de
synes fungerte og ikke. Eventuelt blir det åpnet for diskusjon med utøvere,
instruktører og sal om hva man synes. Og dette med synsing er alltid
tveegget, for noen synes det ene, og andre synes det stikk motsatte, noen
liker ditt og noen liker datt. Og så sitter man der. I verste fall utvikler det hele
seg til noe som minner om en rettssak, der folk føler at de må forsvare seg,
og det er etter min mening en dårlig situasjon for faglig kommunikasjon.

Derfor var FAGLIG FORUM ikke først og fremst lagt opp som et
diskusjonsforum, men snarere et forum der det finnes tid til å lytte og
reflektere rundt faget vårt.

Mange av oss er uerfarne med å formulere oss omkring arbeidet, så for en del
folk var det en stor utfordring å skulle sette ord på en arbeidsprosess. Salens
oppgave var ikke å uttale seg om hva man syntes, følte, likte eller mislikte,
men å stille spørsmål og lytte til svarene. Med noen få unntak ble dette
respektert.

Dette skapte en atmosfære av respekt, og dermed ga det mulighet for faglig
åpenhet, som å dele tanker, refleksjoner, avsløre faglige ”hemmeligheter”,
snakke om konflikter og vendepunkter i prosessen…”

UPOP-DAGER 2003

Når vi velger ensembler til UPOP-dager, er vi på den ene siden alltid ute etter å
fange opp noe av det som rører seg i det frie scenekunstmiljøet akkurat nå,
som ikke nødvendigvis når ut til et stort publikum, men som i kraft av kvalitet
og djervhet er faglig interessant.

Samtidig ser vi etter ensembler som på ulike måter står for en holdning til
teateret som et kontinuerlig, stabilt og sammenhengende arbeid basert på
forskning innenfor faget. Denne holdningen til faget kan sies å ha en
hundreårig historie i Europa, siden Stanislavskij og Meyerhold startet det første
teaterlaboratoriet i 1905. I år har vi ønsket å invitere norske ensembler som –
på helt ulike vis – kan sies å stå i et forhold til denne tradisjonen.

Laboratorietanken karakteriseres ikke bare av forskning innenfor teknikk og
metode, men også ved en søken etter nye relasjoner med publikumsgrupper
som tradisjonelt har stått teatret fjernt. Ofte er ikke teatret bare et kunstnerisk
resultat, men også en katalysator for andre sosiale prosesser; politiske,
didaktiske eller terapeutiske.

Gruppene karakteriseres også ved at de definerer scenekunsten på en åpen
måte, uten klare skiller mellom for eksempel skuespillerkunst, dans, sang
eller billedkunst og benytter seg i høy grad av improvisasjon og kollektiv
skaperevne – hver på sin unike måte. I år er vi opptatt av å samle gamle og
nye representanter for denne holdningen til teaterarbeidet. Vi har derfor
fraveket prinsippet om ikke å invitere ensembler som tidligere har gjestet
UPOP-dagene.